PESEL - numer identyfikujący osobę fizyczną

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006, nr 139, poz. 993) PESEL (Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery - liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.  

Numer PESEL nadaje się:

 • obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego;
 • cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące;
 • obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób, którym nadano już ten numer;
 • obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu,
 • innym podmiotom, w przypadkach wymaganych przepisami – na pisemny wniosek osób przez Ministra właściwego w prawach spraw wewnętrznych.

Wniosek o nadanie PESEL zawierać powinien następujące dane:

 • nazwisko i imiona;
 • nazwisko rodowe;
 • imiona rodziców;
 • nazwisko rodowe matki;
 • płeć;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • adres i miejsce pobytu stałego lub czasowego;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.